Math

Công thức tính chu vi hình tròn [toán lớp 5]

Công thức tính chu vi hình tròn [toán lớp 5]

Khi bạn muốn tìm kích thước đường viền của một tấm trải bàn hình tròn, hay tính kích cỡ chiếc bánh sinh nhật, bạn sẽ cần tính chu vi hình tròn. Hãy cùng học cách tính chu vi hình tròn qua bài viết sau đây.

1. Chu vi hình tròn là gì?

Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Nói cách khác, chu vi hình tròn là độ dài đường tròn của hình tròn, không bao gồm phần diện tích bên trong hình tròn.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

tính chu vi hình tròn

Có 2 công thức để tính chu vi hình tròn nhanh chóng nhất:

C=d x Pi

C = (r x 2) x Pi

Trong đó:

C là chu vi hình tròn

d là độ dài đường kính đường tròn. Đường kính là đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn sao cho đoạn thẳng này đi qua tâm hình tròn.

r là bán kính đường tròn. Bán kính đường tròn là đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn.

Giá trị của Pi là 3,141592653589793…. Pi thường được lấy ở giá trị là 3,14. Nếu bạn sử dụng máy tính, bạn có thể lấy số Pi bằng cách sử dụng phím π để có được giá trị chính xác nhất của kết quả chu vi hình tròn.

Ví dụ : Có một hình tròn C có đường kính AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn C bằng bao nhiêu?
Giải:
= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

3. Tính chu vi hình tròn khi biết diện tích hình tròn?

Có nhiều sản phẩm để thông số dưới dạng diện tích, trong khi thông số mà bạn muốn lại là chu vi. Đối với hình tròn, điều này đã gây ra nhiều khó khăn thực tế. Để có thể tính được chu vi hình tròn khi biết diện tích hình tròn, ta có thể áp dụng các cách như sau:

Cách 1 : Tìm bán kính đường tròn từ diện tích hình tròn. Sau đó áp dụng công thức tính đường kính hình tròn.

– Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn để tìm ra bán kính:

Công thức tính diện tích hình tròn như sau: S =π .r=> r = √(S/π)

– Từ bán kính tìm ra chu vi hình tròn bằng công thức: C = r x 2π

Cách 2 : Tìm đường kính hình tròn từ diện tích hình tròn. Sau đó áp dụng công thức tính đường kính hình tròn.

– Sử dụng công thức tính diện tích hình tròn để tìm đường kính hình tròn

– Từ đường kính hình tròn, sử dụng công thức: C = d.π để tìm ra chu vi.

Ví dụ: Cho biết diện tích hình tròn bằng 28,26 (cm2), tính chu vi hình tròn.

Giải:

Áp dụng công thức S = π .r=> 28,26 = 3,14 x r2

Bán kính hình tròn là:

=> r2 = 28,26 : 3,14

=> r2 = 9

=> r = 3 (cm)

Áp dụng công thức: C = r x 2 x π => Chu vi hình tròn là: 3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Xem thêm: Cách tính trung bình cộng

Như vậy, cách tính chu vi hình tròn không hề khó và phức tạp như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, bạn cần phải rất cẩn thận trong quá trình tính toán để tránh xảy ra sai sót, đặc biệt đối với các hệ số pi cũng như các căn bậc hai có trong công thức tính diện tích, chu vi hình tròn.

Post Comment