Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường: Tìm Hiểu và Làm Thủ Tục Chuyển Trường

hình ảnh

Đơn Xin Chuyển Trường Cho Học Sinh Tiểu Học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

 • Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..
 • Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..
 • Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………
 • Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………
Hiện ngụ tại: ………………………..

Là phụ huynh của em ……………………………………….. Sinh năm ……….. là học sinh lớp năm học thuộc trường …………………………………………………………..

Kết quả cuối năm: ………………… Học lực: …………………….. Hạnh kiểm: ……………………

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ………………………………………………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường ……………………. thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ……………………………………..

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường (Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường (Nơi đang học)

Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường THCS Cùng Tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………..
 • Hiệu trưởng Trường (đến)……………………………………………..

Phụ huynh của học sinh …………………………………… Sinh ngày:.………………………………………
Tôi tên là: ………………………………………………………………………….…
Đang học lớp ……………………….….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………..…….. Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh ……………………………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ………………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ……………………………… Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh ……………………………………………………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường THCS Khác Tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Xem Thêm Bài Viết  Trung Tâm Ngoại Ngữ VUS: Một Địa Chỉ Uy Tín Cho Học Tiếng Anh

Kính gửi:

 • Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………………………………………

 • Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ……………………………………

 • Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………………………………………….

 • Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………. là phụ huynh của học sinh …………………………………….. Sinh ngày: …………………………………………
Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………………………………………….. thuộc Huyện ………………………. Tỉnh …………………………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………….. thuộc Huyện ……………….. Tỉnh ……………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường THPT Cùng Tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo ………………………………………………………………..;
 • Hiệu trưởng trường (đi) ………………………………………………………………..
 • Hiệu trưởng trường (đến) ……………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………. phụ huynh của học sinh ……………………………………….. sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………………………….. thuộc huyện ………………………………. tỉnh ………………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ………………………………………. thuộc huyện ……………………… tỉnh ………………………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường THPT Khác Tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

 • Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………………………………………

 • Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ……………………………………

 • Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………………………………………….

 • Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………………………………………….

Xem Thêm Bài Viết  Nháy Mắt Phải Nam Nữ - Nhận Diện và Giải Mã Điềm Báo

Tôi tên là: …………………………………………… phụ huynh của học sinh ……………………………………………. sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………………………….. thuộc huyện ………………………….. tỉnh ………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..thuộc huyện tỉnh ……………………………………………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Thủ tục chuyển trường

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với học sinh THCS và Tiểu học chuyển trường đi:

 • Đơn chuyển trường của học sinh, nhà trường đồng ý cho chuyển và cấp giấy giới thiệu chuyển trường lên Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.
 • Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố xem xét hồ sơ, căn cứ vào đơn chuyển trường của học sinh và giấy giới thiệu của trường sẽ cấp giấy giới thiệu chuyển trường đến Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, tỉnh khác.

Bước 2: Đối với học sinh THCS và Tiểu học chuyển trường đến:

 • Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố xem xét hồ sơ chuyển trường đến của học sinh, căn cứ theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển trường nếu hồ sơ đã đầy đủ, Phòng GD & ĐT huyện, thị xã, thành phố sẽ cấp giấy giới thiệu tiếp nhận đến trường THCS và Tiểu học của học sinh đã có đơn xin chuyển đến.

2. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường.

 1. Hồ sơ chuyển trường gồm:
  a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
  b) Học bạ (bản chính).
  c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).
  d) Bản sao giấy khai sinh.
  đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).
  e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
  f) Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).
  g) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
  h) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.
  i) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.
Xem Thêm Bài Viết  +5 Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Nước Tại Ba Đình ❤️ 100% An Tâm

3. Thủ tục chuyển trường

a) Đối với học sinh trung học cơ sở:

 • Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

b) Đối với học sinh trung học phổ thông:

 • Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Lưu ý: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

4. Cách thức thực hiện

Thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
a) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn chuyển trường (do cha mẹ hoặc người giám hộ ký); Học bạ THCS và Tiểu học; Giấy khai sinh bản sao hợp lệ; Giấy giới thiệu chuyển trường do Phòng GD&ĐT nơi chuyển đi cấp; Số lượng hồ sơ 01 bộ.
b) Thời hạn giải quyết: 02 ngày.
c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
g) Lệ phí (nếu có): Không.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
j) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Trên đây là những thông tin liên quan đến mẫu đơn xin chuyển trường và những mẫu đơn xin chuyển trường chính xác nhất do review.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm kiếm được những thông tin cần thiết nhé!

Rate this post

Related Posts

Thiên đường giải trí Las Vegas: Những địa điểm phải đi khi đến thành phố này

Las Vegas, thành phố nằm ở miền nam tiểu bang Nevada của Hoa Kỳ, được biết đến là thiên đường giải trí với những địa điểm hấp…

Bảng chữ cái Tiếng Pháp Chuẩn & Đầy Đủ nhất

Bảng chữ cái Tiếng Pháp hay L’ALPHABET Français, việc học ngôn ngữ đầu tiên là tìm hiểu về bảng chữ cái cũng như cách phát âm của…

+10 Cách Tạo Dáng Khi Chụp Ảnh Siêu Đẹp ❤️ Vạn Người Mê

Đã bao giờ bạn thắc mắc tạo sao mọi người lại có những bức hình sống ảo đẹp thế không? Tất cả đều có bí kíp của…

+2000 Những Câu STT Thả Thính Crush ❤️ Dễ Thương & Ngọt Ngào

Stt thả thính crush ngôn tình siêu lãng mạn Bất kề nơi nào có mạng xã hội thì chắc chắn nơi đó sẽ có những câu thả…

Quần Què Là Gì ❤️ Nguồn Gốc Câu Chửi “Cái Quần Què”

“Quần què” là một thuật ngữ đang được rất nhiều bạn trẻ sử dụng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo…

Top 50+ Kiểu Tóc Uốn Đuôi Ngang Lưng Chữ C ❤️ Hot Trend 2022

Những năm gần đây, bên cạnh các kiểu tóc uốn xoăn sóng, xoăn lọn to thì kiểu uốn tóc chữ C nhẹ nhàng luôn được lòng các…