crossorigin="anonymous">

Chìa khoá “vàng” giúp viết bài tiếng Anh về ô nhiễm (ĐẤT, NƯỚC)

Ô nhiễm môi trường là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong các bài văn tiếng Anh. Tuy nhiên, có lẽ các bạn thường sẽ hay gặp các đề bài yêu cầu viết về ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí hơn các kiểu ô nhiễm khác. Hôm nay, bạn sẽ được làm quen với hai dạng ô nhiễm ít xuất hiện hơn nhưng cũng không kém phần cấp bách và nghiêm trọng: ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm đất đai.

Cách viết về ô nhiễm bằng tiếng Anh

Mở bài

Đây là phần mở đầu của bài văn, giúp xác định được chủ đề bạn viết trong bài văn này là gì. Thông thường, có 2 bước viết mở bài phổ biến:

 • Dẫn dắt vấn đề (khoảng 1-2 câu) (không bắt buộc phải có bước này nhưng vẫn nên có): nói về thực trạng chung của môi trường hiện nay

Ex: Our world is facing serious environmental problems. 

(Thế giới của chúng ta đang đối mặt với những vấn đề môi trường rất nghiêm trọng)

 • Đặt vấn đề (bắt buộc phải có): thường đặt cuối mở bài, nêu lên yêu cầu của đề bài.

Ex: Water pollution is caused by so many reasons, mainly including natural factors and human activities.

(Ô nhiễm nguồn nước được gây ra bởi rất nhiều nguyên nhân, bao gồm nhân tố tự nhiên và các hoạt động của con người.)

Thân bài

Thường được chia thành 2-3 đoạn để làm rõ yêu cầu của đề bài. Mỗi đoạn thường chứa một luận điểm và ta phải làm rõ luận điểm đó ra.

Ví dụ: Nếu yêu cầu đề bài là tác hại của ô nhiễm nguồn nước thì các luận điểm có thể là:

 • Làm ảnh hưởng đến sinh vật sống dưới nước
 • Làm ảnh hưởng đến nguồn nước sạch cho con người sử dụng…
 • Nếu yêu cầu đề bài là tác nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước và hậu quả của nó thì các luận
 • Tác nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước
 • Hậu quả của nó đối với Trái Đất.

Những cụm từ có thể dùng đó là

Causes of water/soil pollution: 

 • Plastic waste: rác thải nhựa
 • Industrial waste: chất thải công nghiệp 
 • Excessive use of chemicals/ fertilizers/ pesticides in farming: việc sử dụng quá đà chất hóa học/ phân bón/ thuốc trừ sâu trong nông nghiệp
 • Littering: xả rác
 • Deforestation for agriculture: phá rừng để phục vụ cho nông nghiệp
 • Acid rain: mưa axit
 • Fishing with explosives: đánh bắt cá bằng thuốc nổ

Consequences of water/ soil pollution:

 • Bad effect on people’ health: ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người
 • Climate change: biến đổi khí hậu
 • Species extinction: tuyệt chủng sinh vật
 • Shortage of freshwater: sự thiếu hụt nước sạch…
Xem Thêm Bài Viết  999+ STT Cute Dễ Thương Cap Đáng Yêu Ngắn Hay

Solutions to water/ soil pollution: 

 • Planting trees to solve deforestation: trồng cây để giải quyết nạn phá rừng
 • Reduce the use of chemicals/ fertilizers/ pesticides: hạn chế sử dụng chất hóa học/ phân bón/ thuốc trừ sâu
 • Stop littering: dừng việc xả rác…

Kết bài

Kết luận lại chủ đề ta đã nêu trong mở bài.

Ví dụ: Nếu yêu cầu đề là: Tác nhân gây ra ô nhiễm đất đai chủ yếu đến từ con người

(In conclusion, the quality of soil is getting worse due to human activities)

Nếu yêu cầu đề là: Những giải pháp để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước, thì:

(In conclusion, these are some possible solutions to water issues that we are facing)

#3 Đoạn văn mẫu về ô nhiễm bằng tiếng Anh 

Bài văn mẫu 1: Các tác nhân gây ra ô nhiễm đất đai bởi con người. (Causes of soil pollution)

Ô nhiễm đất đai

Soil pollution is a serious environmental problem that our world is facing these days. It is caused by so many reasons, including natural factors and human effects. However, human activities are mainly blamed for this issue.

(Ô nhiễm đất đai là một vấn đề môi trường nghiêm trọng mà thế giới chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Nó được gây ra bởi rất nhiều nguyên nhân, bao gồm tác nhân tự nhiên và ảnh hưởng của con người. Tuy nhiên, những hành động của con người là trách nhiệm chính của vấn đề này)

First, soil pollution results from the industrial and agricultural processes. As we are living in a modern society, there are more and more factories, power plants.etc built for the manufacturing process. These factories often discharge industrial waste which will badly affect the quality of soil. In terms of farming processes, the excessive use of chemicals, fertilizers or pesticides is the main reason why soil quality is getting worse. In addition, they also burn the forests for agricultural benefits.  

(Đầu tiên, ô nhiễm đất đai bắt nguồn từ những quá trình công nghiệp và nông nghiệp. Vì chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, ngày càng nhiều nhà máy được xây dựng lên để phục vụ cho quá trình sản xuất. Những nhà máy này thường thải ra chất thải công nghiệp làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng của đất. Đối với những quá trình nông nghiệp, việc sử dụng quá nhiều chất hóa học, phân bón và thuốc trừ sâu là nguyên nhân chính giải thích vì sao chất lượng đất ngày càng tồi tệ. Ngoài ra, họ còn đốt rừng vì những lợi ích cho nông nghiệp.)

Second, soil pollution can be also caused by each individual’s activities. Littering is the most common habit of most people in this world. For example, we throw away plastic bottles, plastic cans, cigarettes into the soil. Obviously, not many people take this habit seriously as it is often considered a small thing. However, if thousands of people think alike, there will be tons of waste staying in the soil for thousands of years. This will lead to the degradation of soil quality.

(Thứ hai, ô nhiễm đất đai còn có thể được gây ra bởi hành động của các cá nhân. Xả rác là thói quen phổ biến nhất của con người trên thế giới này. Ví dụ như, chúng ta vất những chai nhựa, lon nhựa, mẫu thuốc xuống đất. Rõ ràng là, không nhiều xem thói quen này là nghiêm trọng, vì nó thường được xem là một điều rất nhỏ nhặt. Tuy nhiên, nếu hàng ngàn người nghĩ giống nhau như vậy, hàng tấn rác thải sẽ ở trong đất trong hàng ngàn năm. Điều này sẽ dẫn đến sự giảm sút chất lượng đất.)

Xem Thêm Bài Viết  1500+ lời tự chúc sinh nhật bản thân đánh dấu tuổi mới hay và ý nghĩa

In conclusion, the quality of soil is getting worse due to human activities. Therefore, we must take actions from now on to stop our soil from degrading in the future.

(Tóm lại, chất lượng của đất đai đang ngày một tệ hơn vì những hành động của con người. Vì thế, chúng ta cần hành động từ bây giờ để ngăn chặn việc ô nhiễm đất trong tương lai)

Bài văn mẫu 2: Giải pháp ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước.

It is true that water contamination is an urgent issue that we have to deal with before it is too late. In order to do that, both the government and every individual must take actions immediately.

(Ô nhiễm nguồn nước là một vấn đề cấp bách mà chúng ta cần giải quyết trước khi quá muộn. Để làm được điều đó, cả nhà nước và mỗi cá nhân cần hành động ngay từ bây giờ.)

On the one hand, the government has to do many things to solve this problem. First, they should control the manufacturing process of factories or power plants to ensure that they do not discharge industrial waste into the water. Second, they ought to put a ban on people’s activities which do harm to the water quality. For example, those who fish with explosives must be strictly punished by forcing them to pay a huge fine. Or if someone litters, he should also pay a fine.

(Một mặt, nhà nước cần làm nhiều việc để giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, họ nên kiểm soát giai đoạn sản xuất của các nhà máy để đảm bảo rằng họ không thải ra chất thải công nghiệp ra nguồn nước. Thứ hai, họ nên ban hành lệnh cấm lên các hành động làm ảnh hưởng đến chất lượng nước của con người. Ví dụ, những người đánh bắt cá bằng thuốc nổ phải bị phạt nặng bằng cách bắt họ trả thật nhiều tiền phạt. Hoặc nếu có người vứt rác bừa bãi, anh ta cũng nên nộp tiền phạt.

On the other hand, every individual should be aware of their responsibility of protecting the quality of water. They should stop littering and throwing rubbish into the water. In addition, we should save the fresh water so that it can be available for everyone to use.

(Mặt khác, mỗi cá nhân cần nhận thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước. Họ nên dừng việc vứt rác xuống nước lại. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tiết kiệm nước sạch để tất cả mọi người có thể sử dụng nước sạch.)

In conclusion, these are some possible solutions to water issues that we are facing. Obviously, it is not only the government’s duty, but also our responsibility.

(Tóm lại, đây là một số biện pháp khả thi để giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước mà chúng ta đang đối mặt. Rõ ràng là, đây không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nhiệm vụ của chúng ta)

Xem Thêm Bài Viết  Những câu nói, status nói về những người bạn đểu cực thâm, cực thấm

Bài văn mẫu 3: Causes and effects of water pollution (Bài văn này kết hợp cả tác nhân và hậu quả của ô nhiễm nguồn nước)

ô nhiễm nguồn nước

Besides air pollution, water pollution is another kind of pollution that is very serious. In this essay, I will discuss the cause of this issue and also give some effects of water pollution on the Earth.

(Bên cạnh ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước là một dạng ô nhiễm khác rất nghiêm trọng. Trong bài văn này, em sẽ bàn đến nguyên nhân của vấn đề này cũng như đưa ra một vài hậu quả của ô nhiễm nguồn nước lên Trái Đất)

Although water contamination is caused by a lot of factors, human activities are the main reason why our water is no longer fresh. First, the industry releases a huge amount of waste, chemicals and rubbish into the water during the production processes. Second, many people throw garbage into the lakes, rivers, and seas. In addition, some phenomena and natural disasters are also the cause of water pollution such as typhoons, acid rain, storms and so on.

(Mặc dù ô nhiễm nguồn nước được gây ra bởi nhiều nguyên nhân, hoạt động của con người là nguyên nhân chính giải thích tại sao nguồn nước không còn trong sạch nữa. Đầu tiên, ngành công nghiệp thải ra một lượng chất thải, chất hóa học và rác thải lớn trong quá trình sản xuất. Thứ hai, nhiều người vứt rác xuống sông, hồ, biển. Ngoài ra, một vài hiện tượng và thảm họa thiên nhiên cũng là tác nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước như lũ lụt, mưa acid hay bão…)

Obviously, water pollution will lead to disastrous effects on our world. Animals living under the water will be the main victims of water contamination because they will die from poisonous water or lose their habitats. If the water is contaminated, there will be a shortage of fresh water, which leads to many people not having enough water to use. In the future, we will no longer have access to pure water.

(Rõ ràng là, ô nhiễm nguồn nước sẽ dẫn đến những ảnh hưởng chết người lên thế giới của chúng ta. Động vật sống dưới nước sẽ là nạn nhân chính của vấn đề này bởi vì chúng sẽ chết vì ngộ độc hoặc mất đi nơi sống của chúng. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, nước sạch sẽ cạn kiệt, dẫn đến việc nhiều người không có đủ nước để sử dụng. Trong tương lai, chúng ta sẽ không còn được tiếp cận nguồn nước sạch nào nữa.)

In conclusion, water pollution is a severe issue that needs solving before too late. We should be aware of this and take actions as soon as possible to protect the source of water for future life. 

(Kết luận là, ô nhiễm nguồn nước là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết trước khi quá muốn. Chúng ta nên nhận thức được và hành động ngay khi có thể để bảo vệ nguồn nước cho cuộc sống chúng ta trong tương lai.)

???????? Bài Viết Về Sức Khoẻ Bằng Tiếng Anh

Qua bài viết này, Báo Song Ngữ đã cung cấp thêm cho bạn những kiến thức rất bổ ích về hai dạng ô nhiễm môi trường mà các bạn có lẽ là ít gặp hơn. Tuy nhiên, hãy bổ sung thêm những tin tức mới nhất về tình hình môi trường để làm phong phú thêm cho bài viết của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã tin tưởng ghé thăm Báo Song Ngữ. Hẹn gặp lại ở những số báo tiếp theo nhé!

Rate this post

Viết một bình luận