Learning English

#3 Bài viết tiếng Anh về chủ đề Trường Đại học [CÓ DỊCH]

#3 Bài viết tiếng Anh về chủ đề Trường Đại học [CÓ DỊCH]

Vì là một chủ đề rất đỗi quen thuộc và gần gũi với học sinh chúng ta, đề tài trường đại học thường rất được ưu ái về tần suất xuất hiện trong các bài thi hoặc bài luận Tiếng Anh. Hôm nay, Báo Song Ngữ sẽ cung cấp cho bạn những cách viết và ý tưởng hay để có thể nâng cao khả năng viết bài tiếng anh về trường đại học.

Cách viết bài viết về chủ đề trường đại học bằng tiếng anh

Tương tự với những bài viết Báo Song Ngữ đã đăng trước đó, muốn làm nên một bài viết chỉn chu, bạn phải đảm bảo đủ ba phần Mở bài, Thân bài và Kết bài.

Mở bài

Đây là phần mở đầu cho bài văn của bạn, thể hiện rõ đề tài bạn sẽ viết xuyên suốt bài viết. Nếu đề bài yêu cầu gì, bạn hãy đề cập nó ở phần mở bài này.

 Thông thường, có 2 bước viết mở bài phổ biến:

  • Dẫn dắt vấn đề (khoảng 1-2 câu) (không bắt buộc phải có bước này nhưng vẫn nên có)
  • Đặt vấn đề (bắt buộc phải có): thường đặt cuối mở bài, nêu lên yêu cầu của đề bài.

Xoay quanh chủ đề trường đại học, thường sẽ có những câu hỏi như sau:

– Lợi ích của học đại học (Advantages of studying at university)

– Nên chọn học đại học hay không? (Should we study at a university after high school graduation?)

– Nói về trường đại học bạn muốn theo học trong tương lai. (Talk about the university that you want to study in the future)

– Những khác biệt giữa trường đại học và THPT (Differences between a university and a high school)

Example (Ví dụ): Một vài mẫu câu xác định chủ đề trong mở bài

– Advantages of studying at university (Lợi ích của học đại học)

=> Obviously, most students choose to study at a university because university has a lot of benefits which can help students succeed in the future

(Rõ ràng, hết hết học sinh chọn học đại học vì đại học có rất nhiều lợi ích mà có thể giúp họ thành công trong tương lai)

– Should we study at a university after high school graduation? (Nên chọn học đại học hay không?)

=> Personally, I agree that we should continue to study at university for long-term benefits in the future.

(Cá nhân, tôi đồng ý rằng chúng ta nên tiếp tục học đại học cho lợi ích lâu dài trong tương lai)

Thân bài

Sau khi hoàn thành mở bài, ta sẽ viết thân bài để làm rõ hơn chủ đề ta đang viết. Thân bài thường được chia thành 2-3 đoạn văn, mỗi đoạn là một luận điểm. Ta phải làm lập luận để làm rõ luận điểm đó, để từ đó làm sáng tỏ chủ đề chính của bài văn.

Một số cụm từ phổ biến về chủ đề trường đại học

– Higher education: giáo dục đại học

– To broaden/expand our knowledge: mở rộng kiến thức

– Vocational training: học nghề

– Be dedicated to doing something: cống hiến cho…

– Peer pressure: áp lực bạn bè

– Put up with pressure/stress: chịu đựng áp lực

– To lead a successful life: thành công trong cuộc sống

– Fall behind: thụt lùi

– To provide practical experience: cung cấp kinh nghiệm thực tiễn

– To have a serious attitude toward learning: Có thái độ học tập nghiêm túc

Kết bài

Tổng kết lại những luận điểm chính đã nêu hoặc nhắc lại chủ đề của bài viết

Example (Ví dụ): Một vài kết bài mẫu

– Advantages of studying at university (Lợi ích của học đại học)

=> In conclusion, those are the advantages of studying at university. Therefore, it is suggested that students should opt for university because university is the safest way to success.

(Tóm lại, đó là một số lợi ích của học đại học. Vì thế, học sinh nên chọn học đại học vì đại học là con đường an toàn nhất dẫn đến thành công)

– Should we study at a university after high school graduation? (Nên chọn học đại học hay không?)

=> In conclusion, I believe that we should choose to study at university after high school graduation. This is definitely the shortest way to guarantee that you lead a successful life in the future.

(Tóm lại, tôi tin rằng chúng ta nên chọn học đại học sau khi tốt nghiệp phổ thông. Đây chắc chắn là cách ngắn nhất để đảm bảo bạn có một cuộc sống thành công trong tương lai)

bài viết tiếng Anh về trường đại học

Một số bài viết mẫu cho chủ đề trường đại học bằng tiếng anh

Bài viết số 1: Advantages of studying at university (Lợi ích của học đại học)

Whether students should choose to study at university or not has raised different opinions from many people. Some people say that university education is not necessary. However, it is true that studying at university has a lot of benefits.

(Liệu học sinh có nên chọn học đại học hay không đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ nhiều người. Một vài người nói rằng giáo dục đại học không cần thiết. Tuy nhiên, hiển nhiên là học đại học có rất nhiều lợi ích)

First, universities provide academic knowledge for students in various majors. Some jobs may not require a university degree, but in some typical majors, it is very important. For example, a student cannot become a lawyer without university training, or a doctor career needs 6 years studying at a medical university. Therefore, except for vocational training, most of the jobs these days still appreciate a university degree.

(Đầu tiên, đại học cung cấp kiến thức học thuật cho sinh viên về nhiều ngành. Một vài công việc có thể không yêu cầu bằng đại học, nhưng đối với số ngành đặc thù, nó rất quan trọng. Ví dụ như, một sinh viên không thể trở thành luật sư mà không trải qua huấn luyện đại học, hoặc sự nghiệp bác sĩ cần đến sáu năm học đại học y. Vì thế, trừ học nghề ra, hầu hết các ngành nghề hiện nay vẫn đánh giá cao bằng đại học)

Second, university can help us to get used to our society before graduation. It is often said that university is a mini society, as it runs as a society in reality. Everything around us in a university helps us experience our future in a company, a firm.etc: our friends, the environment, our teachers or even the competition among students. Therefore, it is not true to say that universities only provide academic knowledge. We can also face problems of future life in university.

(Thứ hai, đại học có thể giúp chúng ta làm quen với xã hội trước khi tốt nghiệp. Người ta thường nói rằng đại học là một xã hội thu nhỏ, vì nó vận hành như một xã hội thực tế. Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta trong trường đại học giúp chúng ta trải nghiệm như đang làm việc trong các công ty: bạn bè, môi trường xung quanh, giáo viên và cả sự cạnh tranh giữa sinh viên. Vì thế, nói rằng đại học chỉ cung cấp kiến thức học thuật là không đúng. Chúng ta vẫn có thể đối mặt với những vấn đề trong tương lai ở trường đại học.)

In conclusion, university gives us a lot of benefits to prepare for future life. If we can take advantage of those benefits, we will see that university education is really necessary.

(Tóm lại, đại học cho chúng ta những lợi ích để chuẩn bị cho tương lai. Nếu chúng ta có thể tận dụng chúng, chúng ta sẽ nhận ra rằng giáo dục đại học thật sự cần thiết)

Bài viết số 2: Differences between a university and a high school (Những khác biệt giữa trường đại học và THPT)

Many students opt for higher education after high school graduation. However, there are so many differences between a university and a high school that some students cannot adapt easily. This essay will provide some main differences between these two education systems.

(Nhiều học sinh chọn giáo dục đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, có nhiều khác biệt giữa trường đại học và trung học phổ thông nên một số học sinh không thể thích nghi dễ dàng. Bài viết này sẽ cung cấp một số khác biệt chính giữa hai hệ thống giáo dục này)

First, studying at university helps us to experience more. In high school, our main duty is to study well to graduate with a good degree and go to a good university. However, at university, everything is not as simple as that in high school. As we have to prepare to be independent and enter adult life, we must experience the reality more. We have to take part in clubs, work part-time or become an intern in a company to gain experience. Therefore, it is more stressful and intensive.

(Đầu tiên, học đại học giúp ta trải nghiệm nhiều hơn. Ở trung học, nhiệm vụ chính của ta là học tốt để đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi vào trường đại học tốt. Tuy nhiên, ở đại học, mọi thứ không đơn giản như vậy nữa. Vì chúng ta phải sẵn sàng để tự lập và bước vào cuộc sống người lớn, chúng ta phải trải nghiệm thực tế nhiều. Ta phải tham gia vào các câu lạc bộ, làm thêm hoặc trở thành thực tập sinh cho một công ty để lấy kinh nghiệm. Vì thế, nó áp lực hơn và cường độ cao hơn.)

Second, the environment between two education systems is different. At a high school, competition among students is not as intensive and serious as at university. At university, we have to deal with peer pressure more because everyone wants to be the best and surpass other people. Although this case still exists at high schools, it is not much complicated.

(Thứ hai, môi trường giữa hai hệ thống này khác nhau. Ở trung học, cạnh tranh giữa học sinh với nhau không căng thẳng như ở đại học. Ở đại học, chúng ta phải đối mặt với áp lực bạn bè bởi ai cũng muốn là người giỏi nhất và vượt qua người khác. Mặc dù điều này vẫn tồn tại ở phổ thông, nhưng không phức tạp lắm)

In conclusion, the main difference between university and high school education is about complication and workload. Therefore, before entering a university, students should be well-prepared in order to get used to it more easily.

(Tóm lại, khác biệt chính giữa đại học và trung học phổ thông là về sự phức tạp và khối lượng công việc. Vì vậy, trước khi bước vào đại học, học sinh cần chuẩn bị tốt để thích nghi dễ dàng hơn)

Bài viết số 3: Talk about your plans at university. (Nói về kế hoạch của bạn ở đại học)

In 4 years at university, it is really essential that we have a detailed plan for our future. In this essay, I will describe my plans as soon as I enter university.

(Trong 4 năm đại học, việc có kế hoạch chi tiết cho tương lai là rất cần thiết. Ở bài viết này, tôi sẽ miêu tả kế hoạch của tôi ngay khi vào đại học)

First, I will try my best to gain academic knowledge and get a degree with distinction. As my major requires a huge amount of knowledge, I need to get an excellent degree to prove my seriousness towards learning. This will make me more reliable in the employers’ eyes.

(Đầu tiên, tôi sẽ cố gắng hết mình để tiếp thu kiến thức và có được bằng giỏi. Vì ngành tôi chọn yêu cầu khối lượng kiến thức lớn, tôi cần đạt được bằng xuất sắc để chứng minh sự nghiêm túc của tôi đối với học hành. Điều này sẽ khiến tôi đáng tin cậy hơn trong mắt nhà tuyển dụng)

Second, I will gain practical experience while I am studying in university as much as possible. I intend to participate in an academic club at university, so that I can learn some first experience from my seniors. In there, I learn to debate, express myself, do research and take part in competitions, etc. Most importantly, I will apply to a firm as an intern to get used to the workload, stress and the reality before graduating. Consequently, after 4 years, I will be well-prepared for my future life.

(Thứ hai, tôi sẽ tiếp cận những kinh nghiệm thực tế khi tôi đang học nhiều nhất có thế. Tôi dự định tham gia vào một câu lạc bộ ở trường, để tôi có thể học hỏi từ những tiền bối. Ở đó, tôi sẽ học tranh biện, thể hiện bản thân, làm nghiên cứu và tham gia các cuộc thi. Quan trọng nhất, tôi sẽ nộp đơn vào một công ty với tư cách là thực tập sinh để làm quen với khối lượng công việc, áp lực và thực tế trước khi tốt nghiệp. Kết quả, sau 4 năm, tôi sẽ trang bị tốt cho tương lai)

In conclusion, those are some main plans that I will complete before graduating from university. I will try my best from now on in order not to let my family down.

(Tóm lại, đó là những kế hoạch chính mà tôi sẽ hoàn thành trước khi tốt nghiệp đại học. Tôi sẽ cố gắng từ bây giờ để không làm gia đình tôi thất vọng.)

Xem thêm: #3 Bài viết tiếng Anh về Mẹ hay nhất, ý nghĩa nhất

Vậy là Báo Song Ngữ đã kết thúc bài báo giúp bạn viết tốt chủ đề trường đại học tại đây rồi. Bài báo này chắc chắn sẽ trang bị tốt những từ vựng và mẫu câu hay để bạn có thể tự tin khi gặp phải chủ đề này. Hi vọng rằng những bạn học đang nỗ lực học tập tốt sẽ thi đậu vào trường đại học yêu thích của mình và thành công trong cuộc sống nhé.

Post Comment